แสดงความคิดเห็น (Comment)

การผลิตแป้งพรีเจลาติไนซ์จากมันเทศและการนำไปใช้เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เค้กและเค้กแช่แข็ง

  • ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตแป้งพรีเจลาติไนซ์จากมันเทศและการนำไปใช้เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เค้กและเค้กแช่แข็ง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Production and utilization of pregelatinized sweet potato flour for properties
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. ศศิวิมล จิตรากร
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร