แสดงความคิดเห็น (Comment)

การพัฒนาซีอิ้วลดโซเดียมโดยใช้รำข้าวสกัดน้ำมันทดแทนการใช้ถั่วเหลือง

  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาซีอิ้วลดโซเดียมโดยใช้รำข้าวสกัดน้ำมันทดแทนการใช้ถั่วเหลือง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Development of reduced sodium defatted rice bran saue replacement of soybean
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ปวีนา น้อยทัพ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร