แสดงความคิดเห็น (Comment)

ผลของการเสริมสมุนไพรผสม เฮอร์บาท็อบ-มิกซ์? และ/หรือมู-พลัส? ในอาหารต่อสมรรถผลิตในลูกสุกรหย่านม

  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลของการเสริมสมุนไพรผสม เฮอร์บาท็อบ-มิกซ์? และ/หรือมู-พลัส? ในอาหารต่อสมรรถผลิตในลูกสุกรหย่านม
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effects of herbal mixture Herbatop-Mix? and/or Mu-plus? supplementation in diets on growth performance in weaning piglets
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. เยาวมาลย์ ค้าเจริญ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น