แสดงความคิดเห็น (Comment)

การประกอบสูตรอาหารเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในสัตว

  • ชื่อผลงานวิจัย : การประกอบสูตรอาหารเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในสัตว
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การประกอบสูตรอาหารเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในสัตว
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. เยาวมาลย์ ค้าเจริญ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น