แสดงความคิดเห็น (Comment)

Effects of Hydrolyzed Rice Bran Extracted with Enzyme Phytase in Combination with Acid on Available Phosphorus and Nutritive Value in Weaning Pigs

  • ชื่อผลงานวิจัย : Effects of Hydrolyzed Rice Bran Extracted with Enzyme Phytase in Combination with Acid on Available Phosphorus and Nutritive Value in Weaning Pigs
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effects of Hydrolyzed Rice Bran Extracted with Enzyme Phytase in Combination with Acid on Available Phosphorus and Nutritive Value in Weaning Pigs
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. เยาวมาลย์ ค้าเจริญ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น