แสดงความคิดเห็น (Comment)

ประสิทธิผลการยับยั้งแบคทีเรียและไบโอฟิล์มของอนุภาคซิลเวอร์นาโนผสมตัวรีดิวซืที่สกัดจากต้นยูคาลิปตัสเคลือบบนพื้นผิวท่อหายใจ : การศึกษาระยะที่ 1 ของโครงการนวัตกรรมท่อหายใจพีเอสยู

  • ชื่อผลงานวิจัย : ประสิทธิผลการยับยั้งแบคทีเรียและไบโอฟิล์มของอนุภาคซิลเวอร์นาโนผสมตัวรีดิวซืที่สกัดจากต้นยูคาลิปตัสเคลือบบนพื้นผิวท่อหายใจ : การศึกษาระยะที่ 1 ของโครงการนวัตกรรมท่อหายใจพีเอสยู
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Antibacterial and antibiofilm activity of silver nanoparticles with reducing agent extracted from Eucalyptus coating on endotracheal tube surface : Phase I study in the 'PSU endotracheal tube' innovation project
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : นาย วีรพงศ์ วัฒนาวนิช
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์