แสดงความคิดเห็น (Comment)

ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอ็นไซม์แบบที่ 2 และแบบที่ 3 ของกล้วยไทยบางชนิด

  • ชื่อผลงานวิจัย : ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอ็นไซม์แบบที่ 2 และแบบที่ 3 ของกล้วยไทยบางชนิด
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Factors affecting on the quantity of type II and type III resistant starch of some Thai bananas
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์