แสดงความคิดเห็น (Comment)

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้หญิงที่มีความละเอียดอ่อนต่อมิติเพศภาวะ

  • ชื่อผลงานวิจัย : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้หญิงที่มีความละเอียดอ่อนต่อมิติเพศภาวะ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Development of women's health services that are sensitive to the gender dimension.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. วรางคณา ชัชเวช
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์