แสดงความคิดเห็น (Comment)

แหล่งที่มาของไฟบริโนเจนในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงและกลไกการสื่อสารระหว่างเซลล์ซึ่งเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ใช้กระตุ้นการแสดงออกของไฟบริโนเจนโดยเซลล์ตับของมนุษย์

  • ชื่อผลงานวิจัย : แหล่งที่มาของไฟบริโนเจนในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงและกลไกการสื่อสารระหว่างเซลล์ซึ่งเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ใช้กระตุ้นการแสดงออกของไฟบริโนเจนโดยเซลล์ตับของมนุษย์
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Sourecs of hyperfibrinogenemia in colorectal cancer patients and cellular signaling mechanisms used by colon cancer cells in an activation of fibrinogen expression by human hepatocytes
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.นพ สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์