แสดงความคิดเห็น (Comment)

บนข้อคาดเดาเกี่ยวกับตัวกำหนดของมาร์คัสและเดอโอลิไวรา

  • ชื่อผลงานวิจัย : บนข้อคาดเดาเกี่ยวกับตัวกำหนดของมาร์คัสและเดอโอลิไวรา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : On the Marcus-de Oliveira determinantal conjecture
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. กิจติ รอดเทศ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร