แสดงความคิดเห็น (Comment)

ระบบอัตโนมัติที่แม่นยำและการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเซนต์จอห์นเวอร์ตโดยใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

  • ชื่อผลงานวิจัย : ระบบอัตโนมัติที่แม่นยำและการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเซนต์จอห์นเวอร์ตโดยใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : -
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. จิราภรณ์ เมืองประทับ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์