แสดงความคิดเห็น (Comment)

การคัดเลือก การขยายพันธุ์ และศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกกัญชาทางภาคใต้ของประเทศไทย

  • ชื่อผลงานวิจัย : การคัดเลือก การขยายพันธุ์ และศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกกัญชาทางภาคใต้ของประเทศไทย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Variety Selection, Propagation and Environmental Conditions for Marijuana Cultivation in Southern Thailand
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร จรัสศรี นวลศรี
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์