แสดงความคิดเห็น (Comment)

การสำรวจโรงพยาบาลทุกระดับทั่วประเทศในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับอุบัติภัยหมู่และภัยพิบัติ