บทคัดย่อ (ABSTRACT)

ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกาย และอาการหายใจลำบากในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

บทคัดย่อ (ABSTRACT)
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การส่งเสริมการจัดการตนเองมีส่วนสำคัญในการควบคุมโรคและป้องกันการเกิดอาการกำเริบเฉียบพลัน การวิจัยเชิงทดลองครั้งนี้เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกการจัดการตนเองต่อความสามารถในการทำห