รายละเอียดข่าว (NEWS DETAIL)

"Eight shifts that will take your strategy into high gear" from McKinsey Qauterly April 2018
วันที่ 6/15/2018 11:14:21 AM

โดย watanachakp


ข่าวที่น่าสนใจ 

"Eight shifts that will take your strategy into high gear" from McKinsey Qauterly April 2018, Chris Bradley, Martin Hirt, Sven Smit ตาม link 
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/eight-shifts-that-will-take-your-strategy-into-high-gear?cid=other-eml-alt-mkq-mck-oth-1806&hlkid=c71492ed04f643adbd645aea3762cda3&hctky=9319089&hdpid=e2feb4eb-0f1e-4789-a4cb-9cd1833f5b2f