รายละเอียดข่าว (NEWS DETAIL)

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 สอว. เข้าร่วมการสัมมนา "การสร้างเครือข่ายเพื่อการต่อยอดงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์" ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 12/14/2016 2:16:36 PM

โดย asgoon

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 สอว. เข้าร่วมการสัมมนา "การสร้างเครือข่ายเพื่อการต่อยอดงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์" ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

               เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) มอบหมายให้อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะแม่ข่ายการดำเนินงานบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ดำเนินการจัดงานประชุม “การสร้างเครือข่ายเพื่อการต่อยอดงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์” ภายใต้โครงการการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada: ATPAC) โดยมี ผู้บริหารและบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค, นักวิจัยและผู้ประกอบการ, สภาอุตสาหกรรมภูมิภาค, หอการค้าภูมิภาค, สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา ร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักวิจัย และบุคลากร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดซึ่งกันและกัน