รายละเอียดข่าว (NEWS DETAIL)

วท. รวมใจเป็นหนึ่งร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เสียงดังกึกก้อง พร้อมแปรอักษรด้วยคำว่า “ ๙ วท. ”
วันที่ 11/23/2016 1:12:01 PM

โดย asgoon

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ / เวลา ๐๘.๐๐ น. ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ วท. รวมใจเป็นหนึ่งร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เสียงดังกึกก้อง พร้อมแปรอักษรด้วยคำว่า “ ๙ วท. ” หน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๔

                ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เห็นชอบให้หน่วยงานต่างๆ พร้อมใจกันจัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้จัดขึ้น พร้อมกันทั่วประเทศ ในเวลา ๐๘.๐๐ น.ถ้อยคำถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความตอนหนึ่งว่า “...ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม น้อมนำพระราชดำรัส ดำเนินตามพระราชกรณ๊ยกิจและพระราชคุณธรรมจรรยามาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์เพื่อสืนสารพระบรมราชปณิธาน เพื่อความสุขความเจริญของปวงข้าพระพุทธเจ้า และเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทย สืบไป”

               นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร (สสนก.) ได้จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “เทิดด้วยทำ...จัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ” ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ภาพประวัติศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) รวมพลังแห่งความภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙