รายละเอียดข่าว (NEWS DETAIL)

การประชุมหารือเพื่อกำหนดการบริหารจัดการอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 9/12/2016 10:46:45 AM

โดย asgoon

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 - การประชุมหารือเพื่อกำหนดการบริหารจัดการอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2559

       

         รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ แพสุวรรณ (ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

ร่วมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค อาทิเช่น การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ภายในอาคาร 

การบริหารทั่วไป การบริหารรายได้จากการให้บริการฯ เป็นต้น


การประชุมฯ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี