รายละเอียดข่าว (NEWS DETAIL)

Regional Science Park Innovation Day 2016 ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์
วันที่ 7/1/2016 8:13:38 AM

โดย asgoon

ข่าวประชาสัมพันธ์  "Regional Science Park Innovation Day 2016" 


จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากการวิจัยพัฒนาที่มีศักยภาพทางธุรกิจและการตลาด 

รวมถึงแสดงความพร้อมในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัยพัฒนาด้านต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น
พบกันในงาน "Regional Science Park Innovation Day 2016" ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์