รูปภาพห้องปฏิบัติการ ( LAB GALLERY )

ห้องเครื่องมือกลางสำหรับงานวิจัย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่มีข้อมูล