รูปภาพห้องปฏิบัติการ ( LAB GALLERY )

โรงงานต้นแบบ อาคารเรียนรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร พื้นที่บ้านนาสีนวล

ไม่มีข้อมูล