รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างและนาโนเทคโนโลยี

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างและนาโนเทคโนโลยี
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต. ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
  • จังหวัด : นครศรีธรรมราช
  • รหัสไปรษณีย์ : 80160
  • อีเมล : snac.wu@gmail.com

ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 075-672100
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต. ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช Phone : -
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง 2561-01-16 15:04:03

แก้ไขล่าสุดโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-02-27 10:04:14