รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการกลั่นน้ำ

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการกลั่นน้ำ
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • ที่อยู่ : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
  • จังหวัด : อุตรดิตถ์
  • รหัสไปรษณีย์ : 53000
  • โทรศัพท์ : 055-411096 ต่อ 1679
  • โทรสาร : 055-411096 ต่อ 1710
  • อีเมล : sungmoon2009@hotmail.com

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างของสารด้วย... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
นารีนารถ ภารังกูล สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ -
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ Phone : 055-411096 ต่อ 1679
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : วราพร โอ่งวัน 2556-10-30 13:49:11

แก้ไขล่าสุดโดย : วราพร โอ่งวัน 2556-10-30 13:59:04