รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องวิเคราะห์โลหะหนัก

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องวิเคราะห์โลหะหนัก
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • ที่อยู่ : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • จังหวัด : อุตรดิตถ์
  • รหัสไปรษณีย์ : 53000
  • โทรศัพท์ : 055-411096 ต่อ 1679
  • โทรสาร : 055-411096 ต่อ 1710
  • อีเมล : sungmoon2009@hotmail.com

แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Phone : 055-411096 ต่อ 1679
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : วราพร โอ่งวัน 2556-09-25 10:27:26

แก้ไขล่าสุดโดย : วราพร โอ่งวัน 2556-09-25 11:49:26