รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องวิเคราะห์ ทดสอบ สารพิษตกค้าง สารที่อยู่ในสถานะแก๊ส

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องวิเคราะห์ ทดสอบ สารพิษตกค้าง สารที่อยู่ในสถานะแก๊ส
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • ที่อยู่ : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • จังหวัด : อุตรดิตถ์
  • รหัสไปรษณีย์ : 53000
  • โทรศัพท์ : 055-411096 ต่อ 1679
  • โทรสาร : 055-411096 ต่อ 1710
  • อีเมล : sungmoon2009@hotmail.com

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโลหะด้วยก... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีสิ่งแวดล้อม
เครื่องวิเคราะห์ ทดสอบ สารพิษตกค้าง... สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ช...
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ไกรศร สังข์มูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ -
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Phone : 055-411096 ต่อ 1679
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : วราพร โอ่งวัน 2556-09-25 09:26:28

แก้ไขล่าสุดโดย : วราพร โอ่งวัน 2556-10-30 14:31:19