รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเผาไหม้

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเผาไหม้
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน เลขที่ 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ : 10150
  • โทรศัพท์ : 02-4707538
  • โทรสาร : 0-2452-3455
  • เว็บไซต์ : http://www2.pdti.kmutt.ac.th/th/

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เตาเผาไหม้ในห้องปฏิบัติการแบบท่อ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องอัดแท่งชีวมวล สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปวีณ ชัยวัฒมเสฏฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0-2470-7538
ทนงค์ ฉายาวัฒนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0-2470-7538
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน เลขที่ 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร Phone : 02-4707538
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-04-29 09:57:54

แก้ไขล่าสุดโดย : -