แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องเครื่องมือกลางสำหรับงานวิจัย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ที่อยู่ : ฝ่ายสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
  • จังหวัด : เชียงราย
  • รหัสไปรษณีย์ : 57100
  • โทรศัพท์ : 053-916245
  • เว็บไซต์ : https://stic.mfu.ac.th/stic-homepage.html