แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  • จังหวัด : พิษณุโลก
  • รหัสไปรษณีย์ : 65000
  • โทรศัพท์ : 055267080