แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : อาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ : คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 52110
  • จังหวัด : พะเยา
  • รหัสไปรษณีย์ : 56000
  • โทรศัพท์ : 088700160
  • โทรสาร : 054466716
  • อีเมล : Chanthanach@hotmail.com