แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ : เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
  • จังหวัด : สงขลา
  • รหัสไปรษณีย์ : 93210