แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องวิจัยและปฏิบัติการทางชีววิทยา
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • ที่อยู่ : ห้อง 937 อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • จังหวัด : อุตรดิตถ์
  • รหัสไปรษณีย์ : 53000
  • โทรศัพท์ : 055-411096 ต่อ 1300/1312
  • เว็บไซต์ : http://www.sci.uru.ac.th
ความคิดเห็นที่ 1 สราวุธ มงคลดี
เยี่ยมๆ