แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : โรงงานต้นแบบ อาคารเรียนรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร พื้นที่บ้านนาสีนวล
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บ้านนาสีนวล ตำบล ขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม
  • จังหวัด : มหาสารคาม
  • รหัสไปรษณีย์ : 44150