แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • ที่อยู่ : 85 ถนน สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  • จังหวัด : อุบลราชธานี
  • รหัสไปรษณีย์ : 34190
  • โทรศัพท์ : 045-433-456
  • เว็บไซต์ : https://ubuspark.org/pilot-plant/