วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือต่างๆทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูลสถิตินักวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการค้นคว้า ศึกษา ทดลอง

บริการของเรา

นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)
(16,236)

รวบรวม นักวิทยาศาสตร์ / นักวิจัย ในประเทศ ผู้มีความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อดูประวัติ และผลงานวิจัย ของแต่ละท่านได้ที่นี่

ผลงานวิจัย (RESEARCH)
(66,174)

รวบรวมผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งประเทศ ซึ่งมีข้อมูลผลงานวิจัยที่หลากหลาย สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อศึกษาและหาแนวทางการวิจัยได้ที่นี่

เครื่องมือ (EQUIPMENT)
(12,786)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

ห้องปฏิบัติการ (LABORATORY)
(499)

รวบรวมห้องปฏิบัติการ แยกเป็นหน่วยงาน และจังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถค้นหาห้องปฏิบัติการใกล้เคียง เพื่อติดต่อใช้บริการกับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

บล็อก (BLOG)
(24)

แหล่งรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้งานวิจัยจากเหล่า นักวิจัยหรือกลุ่มผู้ที่สนใจงานวิจัยต่างๆ ทุกเรื่องราว สามารถสื่อสารกันได้ทาง บล็อกแห่งนี้

กระดานถามตอบ (WEBBOARD)
(7)

ร่วมพูดคุยพบปะกับนักวิจัย กลุ่มผู้ที่สนใจในด้านต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่องานวิจัยของชาติ เข้าร่วมกันที่นี่

นักวิทยาศาสตร์ (Scientist)

รวบรวมข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลนักวิทยาศาสตร์เพื่อดูประวัติการศึกษาและผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ ได้ที่นี่

อ.ดร. อโนชา สุขสมบูรณ์

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร,
มหาวิทยาลัยบูรพา

อ.ดร. สิริมา ชินสาร

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร,
มหาวิทยาลัยบูรพา

อ.ดร. สามารถ สายอุต

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร,
มหาวิทยาลัยบูรพา

อ.ดร. ศนิ จิระสถิตย์

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร,
มหาวิทยาลัยบูรพา

อ.ดร. นิสานารถ กระแสร์ชล

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร,
มหาวิทยาลัยบูรพา

อ.ดร. ถนอมศักดิ์ บุญภักดี

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร,
มหาวิทยาลัยบูรพา
คลิกดูนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ผลงานวิจัย (Research)

ค้นหาข้อมูลงานวิจัยที่เราเก็บรวมรวมไว้ ทั้งงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว งานวิจัยที่ทำสำเร็จแล้ว และงานวิจัยที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์
คลิกดูผลงานวิจัยทั้งหมด

เครื่องมือ (EQUIPMENT)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

เครื่องวัดความเข้มข้นของน้ำตาล

สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ

สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ

สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ

สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

ตู้ปลอดเชื้อ

สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

ตู้อบเพาะเชื้อ

สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...
คลิกดูเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการ (Laboratory)

รวบรวมข้อมูลห้องปฏิบัติการ ค้นหาข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อดุตำแหน่งที่ตั้งและเครื่องมื่อวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

โรงงานต้นแบบ Food Pilot Plant

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ห้องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM)

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่อยู่ : 222 ต.ไทย...

ห้องนิวเคลียร์แมกนีติกเรโซแนนซ์ (5D121/2...

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่อยู่ : 222 ต.ไทย...

ห้องวิเคราะห์สารประกอบ 4 (5D114)

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่อยู่ : 222 ต.ไทย...

ห้องวิเคราะห์สารประกอบ 3 (5D107)

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่อยู่ : 222 ต.ไทย...

ห้องวิเคราะห์สารประกอบ 2 (5D106)

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่อยู่ : 222 ต.ไทย...
คลิกดูห้องปฏิบัติการทั้งหมด

เครือข่ายอุทยาน