รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

กล้องจุลทรรศน์แบบหงาย

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านเครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม (TC 415)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัด : พิษณุโลก
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 08:30:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 16:30:00
  • เงื่อนไขการขอยืม/ใช้งานเครื่องมือ: ต้องได้รับอณุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเครื่องมือและผ่านการสอนใช้เครื่องมือจากผู้รับผิดชอบจนสามารถใช้เครื่องมือได้