รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

UV-VIS Spectophotometer

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัด : มหาสารคาม
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 08:30:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 16:30:00
  • เงื่อนไขการขอยืม/ใช้งานเครื่องมือ: อัตราค่าบริการคิดเป็นชั่วโมง หน่วยงานภายในคณะ 100 บาท/ชั่วโมง หน่วยงาน มมส. 150 บาท/ชั่วโมง หน่วยงานราชการอื่น 200 บาท/ชั่วโมง