รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟฟี (GC-FID)

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จังหวัด : พิษณุโลก
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 07:00:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 16:00:00
  • ค่าบริการต่อครั้ง : 300.00 บาท
  • เงื่อนไขการขอยืม/ใช้งานเครื่องมือ: -บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 300 บาท/ชั่วโมง -บุคลากรภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 600 บาท/ชั่วโมง