รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

Biosafety Cabinet Class II

  • การแบ่งปันเครื่องมือ : อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 08:00:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 16:00:00
  • เงื่อนไขการขอยืม/ใช้งานเครื่องมือ: เงื่อนไขการขอยืม/ใช้งานเครื่องมือ: 1.Total coliform ราคา 330 บาท 2.Fecal coliform ราคา 330 บาท 3.Aerobic plate count ราคา 330 บาท 4.Bacilus cereus ราคา 600-700 บาท 5.Clostridium perfringens ราคา 700 บาท 6.Candida albican ราคา 1,450 บาท 7.Clostridium botulinum ราคา 800 บาท 8.Clostridium spp. ราคา 750 บาท 9.Enterobacteriaceae ราคา 800 บาท 10.Escherichia coli ราคา 500 บาท 11.Legionella ราคา 2,500 บาท 12.Pseudomonas aeruginosa ราคา 1,450 บาท 13.Streptococcus spp. ราคา 500 บาท 14.Staphylococcus aureus ราคา 600 บาท 15.Salmonella spp. ราคา 500 บาท 16.Vibrio cholera ราคา 600 บาท 17.Vibrio parahaemolyticus ราคา 500 บาท 18.Flat sour mesophilic bacteria ราคา 850 บาท 19.Flat sour Thermophilic bacteria ราคา 850 บาท 20.Putrefactive anaerobe ราคา 1,200 บาท 21.Thermophilic anaerobe ราคา 1,200 บาท 22.Mesophilic anaerobe ราคา 1,200 บาท 23.Yeast/Mold ราคา 500 บาท