รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องทดสอบความแข็งระดับจุลภาค

  • การแบ่งปันเครื่องมือ : ไม่อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 08:00:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 16:00:00
  • ค่าบริการต่อครั้ง : 350.00 บาท
  • เงื่อนไขการขอยืม/ใช้งานเครื่องมือ: การส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ สำหรับส่วนงานภายใน ม.แม่ฟ้าหลวง สามารถติดต่อส่งตัวอย่าง โดยติดต่อส่งตัวอย่างทดสอบ ได้ที่งานรับตัวอย่าง ฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบ ห้อง S2 219 อาคาร S2 โทร. 053-916215 สำหรับหน่วยงานภายนอก สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ขั้นตอนการขอใช้บริการ โดยก่อนส่งตัวอย่าง เจ้าของตัวอย่างต้องทำการเตรียมตัวอย่างให้พร้อมทดสอบ หากไม่ทราบวิธีเตรียม สามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 053-916225 (เบอร์ภายใน 6225) กรณีที่ต้องการให้ทาง Lab ดำเนินการให้ จะต้องบวกเวลาสำหรับการดำเนินการเตรียมตัวอย่าง ซึ่งอาจใช้เวลา 1-2 วัน หรือ มากกว่านี้ ขึ้นกับลักษณะตัวอย่าง ในบางกรณีอาจต้องคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับ (กรณีนี้สำหรับหน่วยงานภายนอก) กรณี อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้องกรอกแบบฟอร์ม ขอใช้บริการงานวิเคราะห์ทดสอบ ให้ครบถ้วนก่อนส่งตัวอย่าง ในกรณีของนักศึกษา ต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ประจำวิชา ลงนามให้เรียบร้อย ก่อนส่งตัวอย่าง