รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

Atomic Absorption Spectrophotometer AAS

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ :
หน่วยงาน : -
จังหวัด :
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : ไม่อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 11:00:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 19:00:00
  • เงื่อนไขการขอยืม/ใช้งานเครื่องมือ: การส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ สำหรับการให้บริการเครื่อง AAS ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ในส่วนของงานวิจัย ผู้ขอใช้บริการต้องเตรียมตัวอย่างและสารมาตรฐานมาเอง โดยสามารถตรวจสอบ รายละเอียด และข้อมูลของรายการธาตุที่สามารถให้บริการได้ในปัจจุบัน limit ของการวิเคราะห์แต่ละธาตุ ที่เครื่องสามารถทำได้ (upper measurable concentration limit of Instrument) สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาช่วงความเข้มข้นของสารมาตรฐาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ห้องปฏิบัติการต้องการทราบจากผู้ขอใช้บริการ จะระบุในเอกสารแบบคำขอใช้บริการงานวิเคราะห์/ทดสอบภายในมหาวิทยาลัย (FS-SG-AI-1-01/AAS) โดยสามารถติดต่อขอรับบริการและยื่นเอกสารใบคำขอได้ที่ งานลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบขั้นสูง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง 219 อาคาร/ปฏิบัติการ S2 โทรศัพท์ 053-916215 (ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) หรือ Download แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ศูนย์เครื่องมือฯ และหากต้องการทราบข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องการเตรียมตัวอย่าง หรือข้อจำกัดต่างๆ ในการวิเคราะห์ตัวอย่าง สามารถติดต่อได้ที่นักวิทยาศาสตร์ผู้ดูแลเครื่อง นางพันธ์ทิพย์ ธรสาธิตกุล ห้อง 218 อาคารปฏิบัติการ S2 โทรศัพท์ 053-916208