รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางเคมี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัด : เชียงราย
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : ไม่อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 08:00:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 16:00:00
  • เงื่อนไขการขอยืม/ใช้งานเครื่องมือ: การขอใช้บริการ 1. ผู้ใช้บริการจะต้องทำการติดต่อจอง เครื่องก่อนการใช้งาน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูและเครื่อง และควรติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนวันที่ ที่จะทำการจอง 2. ผู้ใช้บริการต้องทราบสภาวะในการวิเคราะห์โดยละเอียด หากอ้างอิงจาก Journal กรุณา อ่านให้เข้าใจทั้งหมด และนำมาด้วยในวันที่ติดต่อเจ้าหน้าที่ 3. เมื่อจองวันได้แล้ว ต้องเขียนใบขอใช้เครื่องและส่งให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์ ทดสอบขั้นสูง อาคาร S2 ห้อง 219