คู่มือการใช้งานเครื่องมือ

เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารประกอบด้วยเทคนิคนิวเคลียร์เมกเนติคเรโซแนนซ์

คู่มือการใช้งาน
ชื่อคู่มือ รหัสคู่มือ ดาวน์โหลด