รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง UV-Vis spectrophotometer

ไม่พบข้อมูล