รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

UV-VIS Spectophotometer

 • รหัสเครื่องมือ : 5000000-080836-5310004
 • ชื่อเครื่องมือ : UV-VIS Spectophotometer
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : UV-VIS Spectophotometer
 • ยี่ห้อ : PGI
 • รุ่น : T80/ T80+
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2553
 • มูลค่าเครื่องมือ : 385,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : UV-VIS spectrophotometer เป็นเครื่องมือที่ใช้ในวิเคราะห์สารโดยอาศัยหลักการดูดกลืนรังสีของสารที่อยู่ในช่วงUltra violet (UV) และVisible (VIS) ความยาวคลื่นประมาณ 190-1000 nm ส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ สารประกอบเชิงซ้อน หรือสารอนินทรีย์ ทั้งที่มีสีและไม่มีสี สารแต่ละชนิดจะดูดกลืนรังสีในช่วงความยาวคลื่นที่แตกต่างกันและปริมาณการดูดกลืนรังสีก็ขึ้นอยู่กับความเข้มของสารนั้น การดูดกลืนแสงของสารต่างๆเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของสาร จึงสามารถวิเคราะห์ได้ในเชิงคุณภาพและปริมาณ เป็นเทคนิคที่ให้สภาพไวที่ดี และใช้กันอย่างแพร่หลาย ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคนี้จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) และค่าความยาวคลื่น (Wavelength) ซึ่งเรียกว่า Spectrum
 • บริษัทที่จำหน่าย : PG Instruments
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ค้นหาตั้งแต่ปี               ถึงปี                      
ปี จำนวนครั้งการใช้งาน
25531

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
อารยา ตาพล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
085-4509642
นิตยา หวังผล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
098-1609817, 093-2289376

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-01-23 20:04:08

แก้ไขล่าสุดโดย : นิตยา หวังผล 2561-08-23 13:27:41