รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารประกอบด้วยเทคนิคนิวเคลียร์เมกเนติคเรโซแนนซ์

 • รหัสเครื่องมือ : SP00006
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารประกอบด้วยเทคนิคนิวเคลียร์เมกเนติคเรโซแนนซ์
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Fourier Transform Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer; NMR
 • ยี่ห้อ : Bruker
 • รุ่น : AdvanceIII
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
 • มูลค่าเครื่องมือ : 12,000,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เครื่อง NMR เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการหาโครงสร้างโมเลกุลของสารเคมีเป็นหลัก โดยอาศัยปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Nuclear Magnetic Resonance ที่เกิดกับไอโซโทปของธาตุบางชนิดเช่น 1H, 13C, 19F, 31P เป็นต้น โดยนิยมใช้หาโครงสร้างโมเลกุลของสารอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากประกอบด้วย Hและ C เป็นหลัก เครื่อง NMR ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก ๆ อยู่ 3 ส่วนคือ 1. Computer Control (WorkStation) : ทำหน้าที่สั่งงานเครื่อง NMR ประมวลผล และสั่งพิมพ์ผลการทดลอง 2. Spectrometer console : ทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปกระตุ้นสารตัวอย่างภายใน magnet และตรวจจับสัญญาณที่สารตัวอย่างปล่อยออกมาแล้วส่งไปให้ Computer Control 3. Magnet : ทำหน้าที่ในการสร้างสภาวะที่เหมาะสมในการทดลองโดยให้สนามแม่เหล็กความเข้มสูง ที่คงที่ (Strong and homogenous magnetic field) NMR-H1 spectrum (300 MHz) ตัวอย่างละ 700 บาท/ตัวอย่าง NMR-C13 (300 MHz) ตัวอย่างละ 1100 บาท/ตัวอย่าง NMR-gCOSY (300 MHz) ตัวอย่างละ 750 บาท/ตัวอย่าง NMR-gHMQC (300 MHz) ตัวอย่างละ 1100 บาท/ตัวอย่าง NMR-gHMBC (300 MHz) ตัวอย่างละ 1100 บาท/ตัวอย่าง NMR (300MHz) (overnight exp.) ตัวอย่างละ 7000 บาท/ตัวอย่าง NMR-DEPT (300 MHz) ตัวอย่างละ 1100 บาท/ตัวอย่าง NMR-H1 (500 MHz) ตัวอย่างละ 900 บาท/ตัวอย่าง NMR-C13 (500 MHz)(1 ชั่วโมง) ตัวอย่างละ 1400 บาท/ตัวอย่าง NMR-COSY (500 MHz) ตัวอย่างละ 1400 บาท/ตัวอย่าง NMR-gHMQC-1 ชั่วโมง (500 MHz) ตัวอย่างละ 1400 บาท/ตัวอย่าง NMR-gHMBC-1 ชั่วโมง (500 MHz) ตัวอย่างละ 1400 บาท/ตัวอย่าง
 • บริษัทที่จำหน่าย : Bruker
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สมบูรณ์ นกพรมพะเนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4
เนรัญชลา ชุปวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4

สร้างโดย : surajit sp 2556-01-23 10:32:21

แก้ไขล่าสุดโดย : สุพิชชา ไทยมะณี 2562-08-23 12:35:55