รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง UV-Vis spectrophotometer

  • รหัสเครื่องมือ : 6515-004-37/58/00011-3020000-03113
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง UV-Vis spectrophotometer
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง UV-Vis spectrophotometer
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สมบูรณ์ นกพรมพะเนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4
เนรัญชลา ชุปวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4

สร้างโดย : สุพิชชา ไทยมะณี 2563-06-01 14:06:00

แก้ไขล่าสุดโดย : สุพิชชา ไทยมะณี 2563-06-22 11:28:37