รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ชุดทดลองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

  • รหัสเครื่องมือ : 236-220860-10
  • ชื่อเครื่องมือ : ชุดทดลองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Basic Electrical and Electronic Test
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้อง SC 2208
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
เสาวภาคย์ ศรีชุมพวง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
0808035960

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2561-09-05 21:58:45

แก้ไขล่าสุดโดย : -