รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องทดสอบความแข็งระดับจุลภาค

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
วีระพงษ์ สังวาลย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0-5391-6205

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2560-03-15 18:49:16

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-08-08 11:54:04