รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

Atomic Absorption Spectrophotometer AAS

  • รหัสเครื่องมือ : -
  • ชื่อเครื่องมือ : Atomic Absorption Spectrophotometer AAS
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Atomic Absorption Spectrophotometer AAS
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 1970
  • มูลค่าเครื่องมือ : 0.00 บาท
  • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ธาตุ(metal element) ที่อยู่ในตัวอย่างทดสอบ ด้วยเทคนิค Atomic Absorption Spectroscopy ซึ่งเป็นกระบวนการที่อะตอมอิสระ(free atom) ของธาตุ ดูดกลืน(absorp) แสงที่ความยาวคลื่นระดับหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งขึ้นอยู่กับธาตุแต่ละธาตุ เนื่องจากธาตุแต่ละชนิดมีระดับของพลังงานแตกต่างกันจึงมีการดูดกลืนพลังงานได้แตกต่างกัน พลังงานที่พอดีกับคุณสมบัติเฉพาะของธาตุจะทำให้อิเล็กตรอนของธาตุนั้นๆ เปลี่ยนสถานะจากสถานะพื้น(ground state) ไปเป็นสถานะกระตุ้น (exited state) ดังนั้นการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค AAS จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนสารละลายหรือตัวอย่างที่จะวิเคราะห์ให้เป็นอะตอมอิสระ จากนั้นอะตอมอิสระจะดูดกลืน(absorp) พลังงานที่ระดับพลังงานจำเพาะ ยิ่งมีอะตอมอิสระมากก็ยิ่งมีค่าการดูดกลืน(absorbance) มาก จึงใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณของธาตุนั้นๆ ได้ ส่วนประกอบของเครื่อง AAS จึงต้องประกอบไปด้วย ส่วนที่ทำให้เกิดอะตอมอิสระ ส่วนที่ทำให้เกิดพลังงานแสงที่อะตอมอิสระจะสามารถ absorp ได้ ส่วนที่ใช้ในการแยกความยาวคลื่นของแสง ส่วนที่ต้องตรวจจับค่าการดูดกลืน(absorbance) รวมทั้งส่วนประมวลผล
  • หน่วยงานสังกัด : -
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ :

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
supavadee Inyorm
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
053-916254
Utiya Philasal
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
053-916254
wirasinee Chuensonti
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
053-916254

TAG

13.3.60

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2560-03-13 19:21:03

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-21 05:13:52