แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

ตู้ดูดควัน

  • รหัสเครื่องมือ : 6630-031-051
  • ชื่อเครื่องมือ : ตู้ดูดควัน
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Hood